STATUT FUNDACJI
Fundacja pod nazwą Fundacja „Z MIŁOŚCI DO RADOŚCI” zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Piotra Wyrozębskiego (Fundator) aktem notarialnym repertorium A numer 2517/2023 i działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1491 ze zm.) oraz niniejszego Statutu (dalej Statut) poprzez organy w nim ustanowione
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Statut został ustanowiony przez Fundatora.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
3. Siedzibą Fundacji jest Kętrzyn.
4. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Fundacja może tworzyć oddziały, biura, przedstawicielstwa lub inne placówki, w tym inne Fundacje w kraju i za granicą. Przystępować do spółek krajowych i zagranicznych, fundacji, stowarzyszeń oraz uczestniczyć we wszystkich dopuszczalnych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych.
6. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.
7. Fundacja ma prawo używania znaku graficznego Fundacji oraz posługiwania się pieczęcią z nazwą Fundacji.
8. Nadzór nad Fundacją sprawuje właściwy minister do spraw rodziny i polityki społecznej.

§ 2. Cele i zakres działania fundacji
1. Celami Fundacji są:
pomoc społeczna, wspieranie osób wykluczonych społecznie, integracja społeczna i zawodowa oraz podejmowanie inicjatyw prospołecznych, m.in. poprzez:
1. inicjowanie i realizowanie różnych form pomocy osobom potrzebującym, niepełnosprawnym oraz ich rodzinom,
2. popularyzowanie i dążenie do przestrzegania wolności wypowiedzi, wolności dostępu do informacji oraz wolności dostępu do kształcenia,
3. prowadzenie inicjatyw, badań oraz dyskusji dotyczących indywidualnych i zbiorowych ze szczególnym naciskiem na podmioty dotknięte dyskryminacją społeczną
4. wspierane rodziny i systemu pieczy zastępczej,
5. promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
6. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa,
7. promowanie kreatywnego spędzania wolnego czasu, promowanie rękodzieła i drobnego rzemiosła oraz edukacja ekologiczna poprzez zajęcia twórcze,
8. promowanie produktu lokalnego,
9. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
10. działalności na rzecz integracji cudzoziemców,
11. prowadzenie działań na rzecz polepszenia warunków kształcenia, rozwoju i wypoczynku dzieci i młodzieży,
12. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
13. działalność charytatywną,
14. działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia,
15. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
16. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
17. upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz podejmowanie działań na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
18. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
19. działalność na rzecz obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polski,
20. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
21. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
22. działalność wydawnicza,
23. działalności na rzecz ochrony, promocji i profilaktyki zdrowia,
24. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
25. działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
26. działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
27. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
28. ekologię i ochronę zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
29. działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa,
30. działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego,
31. upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji,
32. udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
33. działalność na rzecz ratownictwa i ochrony ludności,
34. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
35. upowszechnianie i ochronę praw konsumentów,
36. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
37. promocję i organizację wolontariatu,
38. pomoc Polonii i Polakom za granicą,
39. działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych,
40. działalności na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 2055 oraz z 2022 r. poz. 655)
41. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
42. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
43. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów pożytku publicznego,
44. działalności na rzecz podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (Dz. U. poz. 1812),
45. podejmowanie i prowadzenie wszechstronnej współpracy z polonią i Polakami zamieszkałymi poza granicami Polski w takich m. In. Dziedzinach jak: kultura, nauka, gospodarka, ekologia, turystyka i sport,
46. wspieranie działań sprzyjających wymianie doświadczeń związanych z procesami przemian politycznych, budowaniu społeczeństwa obywatelskiego,
47. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
48. promocja i upowszechnianie dorobku kulturowego i tradycji regionu warmińsko-mazurskiego.

2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a. współpracę z instytucjami samorządowymi, państwowymi, organizacjami społecznymi działającymi w zakresie celów Fundacji;
b. organizację i wspieranie kampanii informacyjnych oraz manifestacji publicznych, a także wypowiadanie się w sprawach publicznych;
c. gromadzenie środków pieniężnych w formie darowizn, spadków i zbiórek publicznych;
d. podejmowanie i realizację wszelkich inicjatyw służących pozyskiwaniu środków pieniężnych od osób prawnych i fizycznych (spółek, firm, instytucji państwowych i innych) na cele statutowe Fundacji;
e. udzielanie pomocy osobom potrzebującym na płaszczyźnie: materialnej, prawnej, rzeczowej, finansowej, psychologicznej i moralnej;
f. prowadzenie warsztatów z rękodzieła;
g. organizację kiermaszów, targów, jarmarków okolicznościowych;
h. organizowanie wydarzeń towarzysko-kulturalnych mających na celu integrację twórców i promocję ich działalności;
i. organizowanie aukcji, akcji, kwest publicznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
j. realizowanie projektów, w tym m.in. w partnerstwie;
k. organizację wydarzeń łączących sprzedaż rękodzieła ze zbiórkami na cele charytatywne;
l. organizację pokazów, szkoleń i warsztatów z zakresu rozmaitych form i technik rękodzieła;
m. współpraca z instytucjami i organami społecznymi, organami samorządowymi w celu niesienia pomocy w indywidualnych sprawach osób potrzebujących pomocy dla osób uzależnionych, wykluczonych społecznie, chorych, dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, patologicznych, niepełnosprawnych, nieporadnych życiowo oraz osób znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej oraz pomoc dla wychowanków domów dziecka;
n. przedstawianie odpowiednim organom państwowym i oświatowym wniosków w sprawach podopiecznych Fundacji;
o. organizacje imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych o zasięgu lokalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym;
p. organizacje i prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w przedszkolach i szkołach;
q. organizacje okolicznościowych imprez profilaktycznych, artystyczno-kulturalnych;
r. organizacje konferencji, szkoleń i seminariów;
s. prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej;
t. wspieranie materialne, moralne i finansowe działalności i inicjatyw osób prawnych i fizycznych, których działania zgodne są z celami Fundacji;
u. angażowanie sektora biznesu w działania przyczyniające się do realizacji celów Fundacji;
v. składanie wniosków i zastrzeżeń do projektów, planów, strategii, decyzji i aktów prawnych wydawanych przez administracje publiczną, ich konsultowanie i opiniowanie również na etapie ich stosowania;
w. niezarobkowe organizowanie i prowadzenie warsztatów z rękodzieła i ginących zawodów, warsztatów filmowych i teatralnych, turystyki oraz działań oświatowych i popularyzatorskich;
x. wspieranie i promowanie artystów propagujących w swej działalności kulturę i sztukę;
y. wspieranie inicjatyw kulturalnych, społecznych i obywatelskich, również wśród Polonii i Polaków zamieszkałych poza granicami Polski;
z. niezarobkowe poradnictwo i doradztwo, kampanie społeczne i informacyjne;
aa. niezarobkowe prowadzenie działalności publicystycznej, informacyjnej i wydawniczej;
bb. wspieranie idei wolontariatu i akcji charytatywnych;
cc. inne, zgodne z prawem działania, wpisujące się w cele Fundacji;
dd. Dla realizacji swoich celów statutowych Fundacja może prowadzić nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 6-10 i nast. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. Fundacja dąży do osiągnięcia celów statutowych angażując oraz reintegrując zawodowo i społecznie osoby ze środowisk zmarginalizowanych i wykluczonych, w szczególności aktywizując zawodowo osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby z niepełnosprawnościami i zaburzeniami psychicznymi.
4. Aktywizacja zawodowa będzie prowadzona z poszanowaniem zasad równego traktowania wobec prawa, w szczególności w zatrudnieniu bez względu na wiek, płeć, niepełnosprawność, religię, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną, tożsamość płciową, lub jakiegokolwiek innego powodu zagrażającego wyeliminowaniem ze społeczeństwa.
5. Wspieranie zrównoważonego rozwoju.
6. Zmiana celów fundacji może nastąpić na mocy decyzji Zarządu Fundacji.

§ 3. Rodzaje działalności Fundacji
1. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.
2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
3. Całkowity dochód z działalności gospodarczej przeznaczany jest na realizację celów statutowych.
4. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów prawnych, zbieżną z celami Fundacji.
5. Fundacja może realizować cele statutowe poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających organizacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych z celami Fundacji.

§ 4. Majątek i dochody Fundacji
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski Fundacji w kwocie 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100), która to wniesiona jest w całości przez Fundatora.
2. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą prowadzoną przez Fundację przeznacza się kwotę 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).
3. Majątek Fundacji służy do realizacji jej celów.
4. Środki na realizację i pokrycie kosztów działalności Fundacji pochodzą z:
a) majątku własnego fundacji;
b) środków finansowych przekazanych w formie darowizny, subwencji, dotacji przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz inne organizacje;
c) darowizny, spadki i zapisy w przypadku powołania do dziedziczenia, których przedmiotem są środki pieniężne, nieruchomości i rzeczy ruchome;
d) oprocentowanie rachunków bankowych lokat kapitałowych i papierów wartościowych;
e) wpływów ze zbiórek i imprez publicznych, loterii organizowanych przez Fundację na podstawie odpowiednich zezwoleń;
f) zaciągniętych pożyczek;
g) nawiązek świadczeń pieniężnych zasądzonych na rzecz Fundacji przez sąd;
h) innych wpływów i dochodów,
i) działalności statutowej odpłatnej i działalności gospodarczej.
5. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
6. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
7. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym, zgodnie z wolą ofiarodawcy sygnowane jego nazwiskiem lub nazwą.
8. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej lub obcej w bankach krajowych lub zagranicznych.
9. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać swoim majątkiem zobowiązań w stosunku do Fundatora, członków organów Fundacji, jej pracowników oraz osób, z którymi pracownicy lub członkowie władz pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli (zwanych dalej: osobami bliskimi).
10. Majątek Fundacji nie może być przekazywany na rzecz Fundatora, członków organu Fundacji ani jej pracowników, na zasadach odmiennych niż te, które ustalono w stosunku do osób niezwiązanych z Fundacją.

§ 5. Organy Fundacji
1. Ustrój Fundacji ma charakter monokratyczny.
2. Jedynym organem Fundacji jest Zarząd Fundacji, posiadający kompetencję ogólną w zakresie stosunków wewnętrznych i zewnętrznych Fundacji.

§ 6. Zarząd Fundacji – postanowienia ogólne
1. Zarząd Fundacji (zwany dalej Zarządem), tj. Prezes Zarządu, Wiceprezesi Zarządu – jeśli będą powołani i Członkowie Zarządu, jest organem zarządczym Fundacji – kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd liczy od 1 do 3 osób i jest powoływany przez Fundatora na czas nieoznaczony.
3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
4. Członkami Zarządu nie mogą być osoby prawomocnie skazane za przestępstwo umyślne.
5. Członkostwo w Zarządzie Fundacji wygasa z dniem:
a) odwołania przez Fundatora lub z własnej inicjatywy,
b) śmierci członka Zarządu,
c) złożenia przez członka Zarządu rezygnacji,
d) prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.

§ 7. Zarząd Fundacji – funkcjonowanie
1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
2. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji. Dla dokonania czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu niezbędne jest podjęcie uchwały.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na rok. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek innego członka Zarządu,
c) na wniosek pozostałych organów Fundacji lub Fundatora (można wskazać inne okoliczności).
4. W posiedzeniach Zarządu może uczestniczyć Fundator z głosem doradczym.
5. O terminie posiedzenia członkowie Zarządu powinni być zawiadomieni – pisemnie lub w inny sposób, zwyczajowo przyjęty – co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
6. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów,
7. Decyzje Zarządu zapadają w formie uchwał.
8. W sprawach majątkowych – do podjęcia uchwały, której przedmiot przekracza wartość 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) wymagana jest jednomyślna zgoda wszystkich członków Zarządu
9. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji w przypadku zarządu jednoosobowego uprawniony jest Prezes zarządu jednoosobowo, w przypadku zarządu składającego się z dwóch lub więcej osób do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawnieni są Prezes – jednoosobowo lub dwóch wiceprezesów łącznie, dwóch członków łącznie lub jeden wiceprezes oraz jeden członek zarządu łącznie.
10. Przebieg posiedzenia oraz treść podjętych uchwał wraz z wynikiem głosowania odnotowuje się w protokole podpisanym przez Zarząd. Protokół przechowuje się przez okres co najmniej 5 lat.
11. Członkowie zarządu mogą być zatrudnieni w Fundacji na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.
12. Wszelkie umowy z członkami Zarządu zawiera ustanowiony w tym celu pełnomocnik.

§ 8. Zarząd Fundacji – kompetencje i zasady obrad
1. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
a) ustalanie głównych obszarów działania Fundacji,
b) określanie sposobu realizacji celów Fundacji,
c) zmiany Statutu,
d) uchwalanie i zatwierdzanie Regulaminu Pracy Zarządu,
e) uchwalanie połączenia z inną fundacją lub likwidacji Fundacji,
f) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
g) opracowywanie rocznych i wieloletnich planów działania i rocznych budżetów, a także programów realizacji celów Fundacji,
h) opracowywanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu i stanu majątku Fundacji oraz przedkładanie ich odpowiednim organom,
i) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
j) zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji,
k) powoływanie oddziałów, filii, przedstawicielstw i innych placówek terenowych Fundacji,
l) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji, dotacji lub innych przysporzeń majątkowych.
2. Zarząd działa zgodnie z Regulaminem Pracy Zarządu.
3. Każdy członek zarządu ma prawo do jednego głosu przy podejmowaniu uchwał.
4. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa.
5. Zarząd może ustanawiać pełnomocników.

§ 9. Zarząd Fundacji – pozostałe postanowienia
1. Członkowie Zarządu są wyznaczani przez Fundatora. Prezesa Zarządu wyznacza Fundator.
2. Prezes oraz członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenia za pełnione na rzecz Fundacji funkcje.
3. Zarząd ponosi odpowiedzialność za właściwe finansowanie działalności statutowej Fundacji i trwałość majątku Fundacji.
4. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w przypadku zarządu jednoosobowego składa Prezes Zarządu jednoosobowo, w przypadku Zarządu składającego się z dwóch lub więcej osób oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwóch wiceprezesów łącznie, dwóch członków łącznie lub jeden wiceprezes oraz jeden członek zarządu łącznie. Rozporządzenie prawami lub zaciąganie zobowiązań powyżej 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) wymaga podjęcia uchwały.

§ 10. Działalność gospodarcza
Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i w rozmiarach służących realizacji celów statutowych Fundacji. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być działalność w zakresie:
1. 86.90.D Działalność paramedyczna,
2. 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
3. 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
4. 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
5. 93.29.Z pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
6. 82.30.Z działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
7. 85.59.B pozostała pozaszkolna forma edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowana
8. 47.29.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
9. 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
10. 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
11. 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

§ 11. Łączenie Fundacji
1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją, na warunkach określonych przez strony.
2. Połączenie może nastąpić poprzez przejęcie, jak i poprzez zawiązanie nowej fundacji.
3. Decyzję w sprawie połączenia podejmuje Zarząd.
4. W wyniku połączenia nie mogą ulec zmianie cele Fundacji.
5. Organem uprawnionym do określenia warunków połączenia oraz dokonania wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem połączenia jest Zarząd.

§ 12. Likwidacja Fundacji
1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku osiągnięcia celów, dla których została powołana.
2. Decyzję w przedmiocie likwidacji podejmuje Zarząd w porozumieniu z Fundatorem.
3. Likwidatorami Fundacji są członkowie ostatniego Zarządu albo osoba/osoby wskazane przez Fundatora.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

§ 13. Postanowienia końcowe
1. Fundator nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Fundacji, zaś Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Fundatora.
2. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
3. Zmiana Statutu nie wymaga zatwierdzenia przez Fundatora.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem obowiązują przepisy dotyczące fundacji prywatnoprawnych.
5. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy, z tym zastrzeżeniem, iż pierwszy rok obrotowy Fundacji kończy się w dniu 31 grudnia 2023 r.

Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.“